22-12-2019

Ik heb een guilty pleasure… Ik kijk graag naar ‘The Crown’, op Netflix.

Als je niet weet wat dat is: dat is een serie over Queen Elizabeth, vanaf haar jongere jaren. Nu, in seizoen 3, is een van de achtergrondverhalen dat van stakende mijnwerkers. Ze hadden meerdere redenen om te staken geloof ik, waaronder salaris en misschien ook wel werkomstandigheden. De overheid echter, was niet van plan om ze ‘hun zin’ te geven. Het werd echt een soort oorlog. Zo laten ze zien dat de mijnwerkers geen steenkolen meer leverden. Als resultaat kon men de stad niet meer van energie voorzien. De overheid dacht slim te zijn: we hebben voor wel 8 weken kolen ‘weggesluisd’ en opgeslagen. Of te wel: we maken ons geen zorgen en ze zijn het wel zat voordat onze voorraad op is. Maar de mijnwerkers hadden een lange adem. Ze hielden vol. De voorraad raakte op en er werd besloten om periodiek, overdag, de stroomvoorziening stil te leggen, om zo energie te besparen.

 

Als je de overheid echt ergens mee klem zet, dan moeten ze wel gaan handelen. Er is dan geen keuze meer.

 

Ik hoor overal dat er toch nog mensen zijn die níet achter de boeren staan. Ze vinden het té ver gaan, als ze distributiecentra blokkeren. Als zij acties voeren, waar de ‘gewone burger’ de dupe van is.

 

Maar wat zij niet begrijpen is dat wij juist solidair moeten zijn met die boer. Iedereen roept maar: protesteren heeft toch geen zin. Nou, ik kan je vertellen: als je gaat flyeren, of liedjes gaat zingen terwijl je een brug over en weer loopt, dan gaat er inderdaad niets gebeuren. niemand heeft last van jou, dus waar dwing jij ze mee te luisteren?

Maar als de voedselvoorziening stil komt te liggen.. tja, dán hebben we een probleem..

 

Voordat we hier op doorgaan. Ik wil nog heel even wijzen op het volgende:

 

Die boeren (en ook de bouw, de transportsector en grondverzetbedrijven) protesteren, omdat zij door absurde normering en regelgeving hun werk niet meer mogen doen.

Dat mag niet, omdat we moeten voldoen aan onder andere een bepaalde stikstofnormering. Die normen zijn afgesproken in de EU. De normen die we daar hebben vastgesteld, die zijn lager dan wat onze overheid zichzelf ten doel stelt. Die normen zijn er ook in verband met bescherming van Natura2000 gebieden. Dat zijn dus natuurgebieden die, volgens afspraken met de EU, zijn aangewezen om te beschermen. Ook nu werd afgesproken om hoeveel natuurgebied het zou gaan en ook nu heeft onze overheid er meer aangewezen dan strikt noodzakelijk was.

Vandaar dat er op z’n zachtst gezegd wordt dat deze normering oneerlijk is.

Tel daar dan nog even bij op dat Duitsland ook aan deze afspraken moet voldoen, maar dat zij dus een ander meetmodel mogen gebruiken, waardoor de cijfers veel gunstiger uitvallen (zij mogen dieper graven bijvoorbeeld). De cijfers van de daadwerkelijke meetwaarden zijn geheim. Er wordt niet openbaar gemaakt waarop deze normering en regelgeving wordt gebaseerd.

 

We zijn het er nu toch hopelijk wel over eens dat die boeren en bouwers een goede reden hebben om in verzet te komen.

 

Deze groep mensen heeft de mogelijkheid om een impact te maken, iets te doen waar onze overheid niet om heen kan.

U steunt de boeren niet voor de boeren, of de bouwers voor de bouwers, nee, u steunt de boeren voor Nederland, voor u zelf. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: beleidswijziging. Op welk gebied dan ook. De regering heeft ook dingen gedaan die de gewone burger treft, vergeet dat niet.

 

Het Marrakesh pact: een akkoord waar velen van ons het nooit mee eens zijn geweest, waar zelfs tegen geprotesteerd is. Vooral ook omdat er in stond dat de VN het recht had om ons te controleren en te straffen als wij ons daar niet aan hielden. Massaal waren we daar tegen. En tóch werd dat pact ondertekend, terwijl meerdere landen zich hadden bedacht en zich hebben teruggetrokken. Onlangs was er dan een afspraak met de ambassadeur van Marokko. Die ambassadeur kwam gewoon niet opdagen en de regering moest dit toch wel uiterst sensitief behandelen, want zij willen Marokko niet beledigen en ze moeten wel nog ‘samen om tafel’ kunnen natuurlijk. We moeten die relatie niet verpesten. De afspraak zou gaan over migratie. Hadden we daar dat Marrakesh pact niet voor getekend? Had Marokko die niet ook ondertekend?? ‘Want het zou de onderhandelingen verbeteren’ ‘want het zou er voor zorgen dat landen zoals Marokko ook migranten (terug) zou nemen’. Ik zei het toen al: zo’n pact gaat echt niet helpen. Marokko doet gewoon wat het wil en als zij zich er niet aan willen houden, dan doen ze het niet. En ik denk niet dat de VN daar veel te vertellen zal hebben.

Ondertussen zien we wat al die migratie met Frankrijk heeft gedaan. Al vér voor de opstand waren er rellen en no- go zones in Frankrijk. Maar ook in Zweden zijn er bendes, die de straten hebben overgenomen. Volgens mij hebben we de start van zoiets al in Gorinchem gezien laatst.

 

Herinnert u zich het referendum over het Oekraïne Verdrag nog ? 

 

GeenPeil, GeenStijl, Burgercomité EU en Forum voor Democratie hebben na 1 juli 2015 samen actie ondernomen en de benodigde verzoeken ingediend om de ‘Wet raadgevend referendum’ aan te vragen. Er waren 300.000 verzoeken nodig, maar die drempel werd ruim overschreden: met maar liefst 427.939 verzoeken kreeg het volk een raadgevend referendum.

 

Het is opvallend te noemen dat het referendum van meet af aan op weerstand stuit.

 

Zo werd er maar €25 miljoen beschikbaar gesteld voor de organisatie van het referendum, waarvan er €5 miljoen naar de kiesraad ging. De overige €20 miljoen ging naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van dit geld wordt onder andere de organisatie betaald, maar ook het voeren van campagne moet worden gedaan met dit budget. Dat wil zeggen: het volk informeren over de stemming en uitleggen waar de stemming over gaat. De VNG heeft toen aangegeven dat €20 miljoen niet genoeg zou zijn, even ter vergelijking: voor normale verkiezingen krijgen zij meer dan de helft van dit bedrag meer voor de organisatie en campagne.

Er is nog een amendement ingediend,  voor het verhogen van het bedrag in het gemeentefonds met 22,2 miljoen euro. Dit zou het totaalbedrag voor gemeenten op 42,2 miljoen euro brengen, maar bij de stemming daarover werd deze natuurlijk verworpen. VVD, PvdA, CDA, de ChristenUnie en de SGP stemden tegen. Op 12 Januari werd dan toch nog bekend gemaakt dat de VNG er €10 bij kreeg, al was dat uiteindelijk toch nog erg karig.

Omdat een aantal politieke partijen ook subsidie wisten te krijgen om campagne te voeren, was GeenPijl bang voor een ondemocratisch verloop van de verkiezingen, omdat zij zich als tegenstanders van het referendum hadden verklaard. Daarom hadden zij een brief geschreven naar de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waarin zij verzochten of er onafhankelijk toezicht naar Nederland kon worden gestuurd. De OVSE weigerde dit echter, omdat zij meestal waarnemers naar verkiezingen sturen in diverse landen en maar zelden bij referenda.

Ze weigerden ook toen GeenPijl een tweede verzoek had ingediend, omdat Nederland volgens hen niet voldeed aan de richtlijnen van anticorruptie-werkgroep Groep van Staten tegen corruptie (waarvan Nederland trouwens zelf ook lid is). Deze werkgroep zou giften uit het buitenland aan een Nederlandse verkiezingscampagne aan banden moeten leggen of helemaal verbieden. Door een gift van Amerikaan George Soros (wie goed is voor zo’n 24,9 miljard Dollar) zou Nederland niet aan die richtlijnen voldoen. (FunFact: Soros staat er om bekend dat hij zijn vermogen graag gebruikt voor het ondersteunen van globalistische, anti-nationalistische bewegingen.) OVSE zou definitief niet als waarnemer bij het referendum aanwezig zijn.

Het is ook opvallend dat er in de meeste gemeenten minder stembureaus waren dan tijdens eerdere verkiezingen. Gemeenten waar het aantal stembureaus werd verminderd, noemden als verklaring vooral de verwachting van een lage opkomst en de kosten die de organisatie met zich zou meebrengen, voor sommige gemeenten leverde het organiseren van het referendum zelfs mogelijk een financieel tekort op.

 

Ondanks alle tegenslagen en onduidelijkheid op het stembiljet - en de kiesraad, die thuisblijven in de hand zou hebben gewerkt, haalden wij uiteindelijk toch de opkomstdrempel van 30%! Met een opkomst van 32,28 % werd de stemming geldig verklaard. Maar liefst 61% van de opgekomen kiezers stemden daarbij tegen de wet.

 

Oekraïne verdrag: weggestemd door het volk. Inlegvelletje en toch doorgedrukt.

 

In 2005 was er een referendum over de goedkeuring van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Maar liefst 61,5 % van de kiezers was tégen het aanvaarden van het grondwettelijk verdrag. Slechts in 26 van de 467 gemeenten bleek er een meerderheid voor het verdrag te zijn.

Dit verdrag is later (2007) opgepoetst, toen Duitsland het voorzitterschap van de EU op zich nam. Er zijn wat woorden in de tekst gewijzigd en het werd het verdrag van Lissabon genoemd. Het verdrag werd er zo tóch doorgeduwd en werd van kracht in 2009.

Op 1 Januari 2020 gaat het in en dan kunnen we gedag zeggen tegen onze soevereiniteit. Het Europees recht heeft dan voorrang op het onze. (Ik zal u er bij vertellen dat er in het 3 pijler systeem nog sprake was van intergouvernementalisme, wat houd in dat de soevereine lidstaten nog beslissingsmacht hadden. Die tweede en derde pijlers bestonden uit bevoegdheden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europees Gerechtshof. ‘Europa’ heeft dus slim gehandeld door de soevereine lidstaten in te lijven, om zo meer macht naar zich toe te kunnen trekken.)

 

En dat brengt me weer terug bij die boeren. Men zegt de laatste tijd ook wel: ze ‘zijn toch aan het praten’? ‘er worden toch afspraken gemaakt’?

Nee. Er wordt gewoon gewacht tot 1 Januari 2020. Dan kunnen ze zich namelijk gaan verschuilen achter brussel.

We hebben dan eigenlijk niets meer te zeggen, we zijn dan een staat van super Europa. We zijn dan 1 Rijk.

 

Als ik zeg dat het ook de gewone burger treft, weet dan dat ik het hier ook heb over geld wat verkwist wordt aan vreselijk rare maatregelen (onder andere een hogere energierekening en extra belastingen voor de auto). Allemaal voortgekomen uit leugens en allemaal gemaakt in paniek. We hebben geen geld meer om onze burgers te voeden, of om er voor te zorgen dat zij een dak boven hun hoofd behouden. We hebben geen geld meer om te kunnen voorzien in betaalbare zorg, het wordt steeds duurder. De tandarts is voor de meesten al een luxe. We hebben geen geld om de mensen die dakloos zijn op te vangen. 

We hebben ook geen huizen meer, voor onze kinderen, ze wonen allemaal veel te lang thuis en omdat zij ook moeten werken en ook geld verdienen, worden we weer op andere dingen gekort. Omdat ons bevolkingsaantal door immigratie in een rap tempo groeit zijn er minder huizen te verdelen. Mensen die zijn gescheiden leven soms noodgedwongen nog heel lang samen. Als je de financiën van Nederland ziet als een taart en je nodigt steeds meer mensen uit op je feestje, dan is het toch niet moeilijk om je in te denken dat iedereen steeds minder taart krijgt? Hoe willen wij die sociale voorzieningen in stand houden?

 

Mijn conclusie dames en heren: die boeren, bouwers, transport- en grondverzetbedrijven zijn groepen van de bevolking die iets waar kunnen maken, die acties kunnen voeren die niet populair zijn, maar onze overheid wel in een hoekje duwt. We moeten dit samen doorstaan. ‘Protesteren heeft geen zin’ gaat niet meer op. Zinloze acties als sit inns, flyeren, zingen en heen en weer lopen op een brug doet niemand beven. En niemand bewegen.

Als de overheid de boeren eenmaal van het speelveld heeft geruimd, dan kunnen er mooi staatsboerderijen komen, al komen die waarschijnlijk in een land zoals Oekraïne te staan. En zo is er weer een groep minder die in opstand kan komen, weer een groep minder die een impact kan hebben op de samenleving en zo beleid af kan dwingen en gaat er weer meer macht naar de overheid, of eigenlijk Europa.Wanneer worden we wakker, alleen maar om ons te realiseren dat we geen rechten meer hebben en komen we er achter dat we ons steeds meer in een dictatuur bevinden? Wanneer is het echt te laat?

 

Getekend,

Een bezorgde burger.*De schrijver van deze column gebruikt een pseudoniem

 

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en updates!

 

Wij komen graag met u in contact als u zorgen heeft over een (groot) maatschappelijk probleem, van welke aard dan ook.

Met suggesties en vragen kunt u contact met ons opnemen.